خرید بیمه بدنه برای مدت زمان کمتر از یک سال بلامانع می باشد لیکن محاسبه حق بیمه بر اساس تعرفه کوتاه مدت صورت خواهد گرفت.

حداکثر یک بار و برای خسارت های حداکثر تا سقف ۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰ ریال با توجه به نوع و کیفیت حادثه و سوابق بیمه گذار نزد بیمه گر.

 آیا بیمه بدنه را برای مدت زمان کمتر از یکسال میتوان خریداری کرد؟

خرید بیمه بدنه برای مدت زمان کمتر از یک سال بلامانع می باشد لیکن محاسبه حق بیمه بر اساس تعرفه کوتاه مدت صورت خواهد گرفت.

 دربیمه های بدنه آیا سند باید به نام بیمه گذار باشد؟

طبق اصل ذینفع نام بیمه گذار و صاحب سند می بایست یکسان باشد.

 آیا شیشه جلوی اتومبیل شامل بیمه بدنه می شود؟

در صورتی که خسارت وارده ناشی از تحقق خطرات اصلی بیمه شده باشد مانند تصادف اعم از کلی و جزئی پرداخت خسارت از این محل صورت می گیرد. در خصوص سایر موارد از جمله برخورد سنگ با شیشه پرداخت خسارت از محل پوشش اضافی شکست شیشه در صورتی که این پوشش توسط بیمه گذار خریداری شده باشد بلامانع خواهد بود.

 درصورت افزایش قیمت خودرو بعد از خرید بیمه نامه، آیا خسارت به نرخ روز پرداخت میشود؟

در صورت خرید پوشش نوسانات قیمت خودرو، برای خسارت های جزئی حداکثر تا ۲۵% افزایش قیمت اتومبیل، جبران خسارت به نرخ روز صورت خواهد گرفت مشروط بر آنکه قیمت اتومبیل از ۲۵% قیمت بیمه شده افزایش نیافته باشد در غیر این صورت اعمال ماده ۱۰ قانون بیمه ( قاعده نسبی سرمایه ) اجتناب ناپذیر است. برای خسارت های کلی حداکثر سرمایه بیمه شده در بیمه نامه ملاک عمل بیمه گر بوده و در هر حال توصیه می گردد همگام با نوسانات بازار خودرو با دریافت الحاقیه ارزش بیمه شده در بیمه نامه اصلاح و حق بیمه مقرر در وجه بیمه گر کارسازی تا جبران خسارت به نرخ روز صورت گیرد.

 وظیفه بیمه گذار در هنگام بروز تصادف چیست؟

برای خسارت های بیش از ۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰ ریال دریافت گزارش از پلیس ( کروکی تصادف ) یا مراجعه به شورای حل اختلاف و اخذ تأمین دلیل و در اسرع وقت و حداکثر ظرف مدت ۵ روز اعلام خسارت به یکی از شعب بیمه سامان در سراسر کشور و تکمیل مدارک مورد نیاز بیمه گر جهت تشکیل پرونده.

 تخفیف عدم خسارت بیمه بدنه چند درصد میباشد؟

طبق مصوبات شورای عالی بیمه در صورت عدم دریافت خسارت برای سال دوم ۲۵%، سال سوم ۳۵%، سال چهارم ۴۵% و برای سال پنجم ۶۰%.

 حداکثر سقف تعهد بیمه بدنه سامان برای سرقت لوازم اتومبیل چقدر است؟

حداکثر سقف تعهد بیمه بدنه سامان در خصوص سرقت درجای قطعات اتومبیل ۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰ ریال می باشد که در آینده ای نزدیک این سقف تغییر یافته و در قالب سه طرح متفاوت با پرداخت حق بیمه اضافی مقرر در صورت درخواست بیمه گذار ارائه خواهد شد.

 حق بیمه در بیمه بدنه چگونه تعیین میشود؟

حق بیمه در بیمه نامه بدنه اتومبیل بر اساس ارزش روز خودرو و با توجه به پوشش های مورد نظر بیمه گذار تعیین می گردد.

 آیا بیمه نامه بدنه اتومبیل را می توان به اتومبیل دیگری انتقال داد؟

انتقال بیمه نامه در صورتی که نام بیمه گذار و ذینفع بیمه نامه ( مالک خودرو ) یکسان باشد بلامانع است.