هزینه بیمه شخص ثالث پراید با یک سال تخفیف با در نظر گرفتن مبلغ دیه تعیین شده در سال ۹۲ چقدر می شود؟​

حداکثر حق بیمه سالیانه بیمه اجباری شخص ثالث پراید در سال ۱۳۹۲ برای تعهدات بدنی(دیه) ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و تعهدات مالی ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال۵,۹۵۹,۳۵۰ ریال میباشد.

 آیا دیه جرح نیز مانند دیه فوت برای زن و مرد یکسان است؟

بله

 طرات اصلی مورد پوشش بیمه حوادث سرنشین چیست؟

فوت و نقص عضو دائم اعم از کلی و جزئی برای صرفا” راننده مسبب حادثه طبق شرایط بیمه حوادث انفرادی.

 در صورت تغییر بیمه نامه از شرکت دیگر به بیمه سامان، آیا سابقه عدم خسارت محفوظ می ماند؟

۱- در صورت ارائه کلیه کوپن های منضم به بیمه نامه سایر بیمه گران و عدم دریافت خسارت انتقال سوابق مورد تائید است.

 اگر فرد مقصر بعد از تصادف ماشین خود را تعمیر کند آیا خسارت به زیاندیده پرداخت میشود؟

اگر فرد مقصر بعد از تصادف ماشین خود را تعمیر کند آیا خسارت به زیاندیده پرداخت میشود؟

 برای دریافت خسارت آیا حضور طرفین حادثه الزامی میباشد؟

در صورت عدم داشتن گزارش پلیس حضور طرفین حادثه همراه با وسائط نقلیه الزامی است.

 آیا کامیون های باری و تریلر ها هم میتوانند از بیمه شخص ثالث سامان استفاده کنند؟

این موضوع منوط به سیاست های درون سازمانی بیمه سامان می باشد.

 در بیمه نامه شخص ثالث اگر مقصر گواهینامه رانندگی نداشته باشد، آیا خسارت پرداخت میشود؟

پرداخت خسارت توسط بیمه گر به زیان دیده الزامی است لیکن طبق مقررات از راننده فاقد گواهینامه کل خسارت پرداختی بازیافت خواهد شد.

 در صورتی که بیمه گذار بیمه نامه خود را گم کند، چه اقداماتی باید انجام دهد؟

با مراجعه به بیمه گر و ارائه سند وسیله نقلیه، کارت مشخصات خودرو و گزارش کلانتری از بیمه گر گواهی بیمه شخص ثالث دریافت نماید.

 آیا بیمه شخص ثالت و سرنشین شامل راننده نیز می گردد؟

بیمه شخص ثالث برای راننده مسبب حادثه موضوعیت ندارد.

 در بیمه شخص ثالث منظور از شخص ثالث کیست؟

کلیه افراد به استثناء راننده مسبب حادثه.

 جریمه دیرکرد خرید بیمه شخص ثالث چقدر است؟

مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه بیمه اجباری شخص ثالث برای مدت زمانی که بیمه گذار فاقد بیمه نامه شخص ثالث است.