استفاده کنندگان بیمه نامه عمر مانده بدهکار چه کسانی هستند ؟

کلیه سازمانها و موسساتی که وام پرداخت میکنند چه به پرسنل خود چه به افراد غیر ، بانک ها ، هر شخصی که وامی از جایی دریافت کرده است.

 در بیمه نامه عمر زمانی، در صورت عدم فوت بیمه گذار در مدت بیمه نامه، آیا امکان استفاده از وام یا تسهیلات دیگر وجود دارد؟

خیر این بیمه به شرط فوت می باشد و در صورت فوت بیمه شده کل سرمایه به وراث وی تعلق می گرد و بیمه نامه به پایان می رسد.

 آیا انواع مختلف وام تحت پوشش بیمه نامه عمر مانده بدهکار هستند؟

هر نوع وامی میتواند تحت پوشش این بیمه نامه قرار گیرد.

 حق بیمه بیمه نامه عمر زمانی بر چه مبنایی تعیین می شود؟ آیا در سالهای متمادی این مبلغ افزایش می یابد؟

مبنای محاسبه حق بیمه در این بیمه نامه سن بیمه شده و وضع سلامت او میباشد و مبلغ حق بیمه با افزایش سن در سالهای متمادی افزایش می یابد.